Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Een hoogbegaafde leerling is meer dan zijn of haar intelligentie alleen. Wat is hoogbegaafdheid?

Over hoogbegaafdheid worden boeken vol geschreven. De afgelopen jaren zijn er verschillende theoretische modellen bedacht van (hoog)begaafdheid. Drie uitgangspunten hierbij zijn een hoge intelligentie (IQ >130), een creatief denkvermogen en een groot doorzettingsvermogen (Renzulli). Deze drie punten alleen zijn echter niet het enige belangrijke om begaafdheid tot uiting te laten komen. Persoonskenmerken, omgevingsfactoren zoals ouders, ontwikkelingsgelijken en leerkracht, spelen een grote rol. Wanneer er een goede samenhang is tussen de drie hierboven genoemde uitgangspunten, persoonskenmerken en omgevingsfactoren zal dit leiden tot prestaties op hoogbegaafd niveau (Mönks). Uit alle onderzoeken blijkt dat ook hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben aan educatie (mèt instructie). Net als bij de reguliere leerling heeft ook een hoogbegaafde leerling een eigen voorkeur hoe hier mee om te gaan en hoe dit te verwerken (MI, Gardner).

 

Waarom deze speciale vorm van onderwijs bij KPO?

KPO staat voor passend onderwijs voor iedere leerling. Bij KPO mag geen leerling tussen wal en schip vallen. Op veel scholen van KPO is aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Bijvoorbeeld doordat zij in de reguliere groep extra uitdagende lesstof aangeboden krijgen of door deze leerlingen te plaatsen in eigen plusgroepen. Voor sommige hoogbegaafde leerlingen voldoet het onderwijs dan nog niet aan hun behoefte. Doordat zij onvoldoende worden uitgedaagd, zich onbegrepen voelen, onderpresteren en met tegenzin naar school gaan, bestaat de kans dat leerlingen met een hoog leervermogen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen. Op 1 augustus 2012 is Lavoor - Hoveniersberg gestart om dagonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aan te bieden. In eerst instantie met twee groepen, sinds schooljaar 2013-2014 met 3 groepen. Deze vorm van onderwijs biedt hoogbegaafde leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin zij zich zonder belemmeringen en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Leerlingen hebben hier de mogelijkheid om op te trekken met leeftijdgenoten die tevens ontwikkelingsgelijken zijn. De afdeling hoogbegaafdheid (HBG), Lavoor Heulberg, heeft een regiofunctie wat betekent dat het onderwijsaanbod als ook de kennis en de ervaring ten dienste staan van alle leerlingen met een hoog leervermogen in de regio Roosendaal. De groepen zijn geen aparte school, maar groepen binnen de reguliere school Lavoor - Heulberg. Daar waar mogelijk wordt de integratie gezocht met de reguliere groepen, zoals bijvoorbeeld tijdens sportdag, schoolreis en voorstellingen. We willen op de Afdeling HBG graag met ouders samenwerken om deze vorm van onderwijs gestalte te geven, maar ouders zijn geen regisseur van het onderwijs. Op schoolniveau mag de visie van de HBG-afdeling afwijken van de visie van het reguliere onderwijs. Onze school werkt uiteraard nauw samen met de Afdeling HBG.