Structuur, geborgenheid, persoonlijke ontwikkeling en veilig pedagogisch klimaat

Met plezier naar school gaan en je veilig voelen zijn belangrijke voorwaarden om tot goed leren te komen. Onze school draagt er zorg voor dat het kind een veilig schoolklimaat ervaart. Daarom staat dit bovenaan in onze agenda. Het pedagogisch klimaat is gebaseerd op betrouwbaarheid in een heldere structuur. Sociale veiligheid is echter iets wat niet alleen op school, maar ook thuis belangrijk is. Samenwerking met ouders en goede communicatie tussen ouders en school in deze is van groot belang. Ouders zijn onze partners in onderwijs en ontwikkeling.

 

Vanaf 2017 werken wij vanaf groep 1-2 met de methode KiVa. Dit is een succesvol Fins anti-pestprogramma dat zich richt op de positieve groepsvorming. Het stimuleert de sociale vaardigheden en de sociale ontwikkeling van de kinderen. Bij KiVa draait het om de groep als geheel: “Samen maken we er een fijne school van!” De KiVa vragenlijsten laten we de kinderen vanaf groep 3 2x per schooljaar invullen. Het invullen van deze vragenlijsten geeft ons inzicht in en mogelijkheden tot handelen ten aanzien van het welbevinden en sociale processen in de groepen 1 tot en met 8. De vragenlijsten van KiVa zijn goed gekeurd en voldoen aan de eisen die volgen uit de wet sociale-veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma van basisscholen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Wij besteden veel zorg aan de persoonsvorming en ontwikkeling van de kinderen. Zo groeien zij op tot zelfstandige, respectvolle jongeren die met zelfvertrouwen in het leven en onze internationale samenleving staan. Wij willen dat uw kind zelfstandigheid ontwikkelt voor zichzelf en zijn wereld. Dat doen wij onder andere door projecten en activiteiten in het kader van sociale redzaamheid en door uw kind binnen de groep bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Ook het zelfstandig werken en het bevorderen van eigenaarschap, dat op onze school een belangrijke plaats inneemt, oefent de eigen verantwoordelijkheid.

 

Brede ontwikkeling

Wij willen dat elk kind zich breed ontwikkelt. Door ontwikkeling van hoofd, handen en hart moet uw kind een zo ruim mogelijke kijk op de werkelijkheid krijgen. Om deze reden krijgt brede vorming een duidelijke plaats binnen onze school. In onze groep werken we doelgericht. Dit betekent dat wij door aansprekende en stimulerende projecten binnen de belevingswereld van onze kinderen werken aan de door Inspectie van het Onderwijs gestelde doelen. In de groepen 1 en 2 staat hierbij het spelend leren centraal. Meer hierover vindt u in ons schoolplan 2016-2020.

 

Individuele ontwikkeling

Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen. Wij geven middels groepsoverzichten/ weeklesroosters vorm aan onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Deze onderwijsbehoeften, de capaciteiten, talenten en leerstijl van uw kind(eren) vormen de basis van de aanpak tijdens de lessen. Geduldig en begripvol omgaan met de kinderen, een goede sfeer en samenwerking met ouders zijn hierbij erg belangrijk. Wij zijn prestatiegericht op het niveau van elk kind; wij hebben de taak om uit uw kind te halen wat erin zit. Uw kind mag zich ontwikkelen naar zijn-haar mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied. De vaardigheidsgroei van elk individueel kind staat centraal. Zo blijft elk kind in ontwikkeling en kan daarom de volgende stap zetten in zijn-haar schoolloopbaan.

 

De begeleiding van onze leerlingen is een verantwoordelijke taak. Om deze taak zo goed mogelijk uit te kunnen blijven voeren professionaliseert het team zich steeds verder.

 

Onze speerpunten voor schooljaar 2018-2019 zijn:


1. Verdieping van onze Brede Vorming (ICT-Engels-Internationale oriëntatie-Cultuur en Media) als centrale plaats binnen onze school; naast taal en rekenen als basis voor kennis en vaardigheden, om de wereld om ons heen te begrijpen.
2. Borgen van onze “laagdrempeligheid en toegankelijkheid”: Communicatie in het kader van communiceren met elkaar, met ouders als partner en met kinderen in hun ontwikkeling als uitgangspunt staat voorop.
3. Afstemmen van de onderwijsbehoeftes van onze kinderen mét de kinderen en de kinderen mede-eigenaarschap geven in hun eigen leerproces/ontwikkeling. Dit doen we door heldere (leer-) doelen te stellen en het uitspreken van voor het kind uitdagende verwachtingen.
4. Verdieping van onze expertise en kennis in meerbegaafdheid bij onze leerlingen.
5. Het kunnen lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via het vak studievaardigheden vanaf groep (5), 6,7 en 8, ter voorbereiding op de overload aan informatie in deze tijd én in de verdere (school)carrière.
6. Handelingsgericht denken en uitvoeren van de 5 ondersteuningsniveaus van de school. Ondersteuning bieden op niveau van het kind. Uitgaan van wat goed g
aat.