De organisatie van ons onderwijs

Organisatiestructuur

De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het pedagogisch klimaat in de klas, de aansluiting op de onderwijsbehoeftes en de resultaten van onze leerlingen:

• De leerkracht heeft een overzicht met aandachtspunten per individuele leerling op sociaal/ emotioneel- en cognitief gebied

• De leerkracht zorgt voor afstemming op instructieniveau

• De leerkracht gaat in gesprek met de leerling over welbevinden en instructie- en verwerkingsbehoeften

• De leerkracht is eerste aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers

• De leerkracht is de professional op het gebied van didactiek en klassenmanagement

• De leerkracht analyseert toetsgegevens (vaardigheidsscore en vaardigheidsgroei) en vergelijkt deze met passende opbrengsten Lavoor-Morelberg. Hij/zij verwerkt dit in een volgend overzicht.

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor goed kwalitatief onderwijs, een veilig pedagogisch klimaat en het vakdidactisch handelen van de leerkrachten en medewerkers op onze school. 

 

Om leerkrachten in hun kracht te zetten is scholing van wezenlijk belang!

De begeleiding van onze leerlingen is een verantwoordelijke taak. Om deze taak zo goed mogelijk uit te kunnen blijven voeren, professionaliseert het team van de school zich steeds verder. Jaarlijks stellen we een scholingsplan op. Onder andere tijdens onze studiebijeenkomsten maken we tijd vrij voor gezamenlijke scholing. Deze bijeenkomsten zijn op jaarbasis verdeeld over de weken.

 

Onze speerpunten voor schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld in ons schoolplan. Dit schoolplan vloeit o.a. voort uit de leerling- en ouderen personeelstevredenheidsonderzoek in 2015-2016, het verslag n.a.v. kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs van april 2013 en de KPO-audit in maart 2016, juni 2017 en februari 2018. Het scholingsplan wordt jaarlijks beoordeeld door de MR. Vanaf schooljaar 2016-2017 hanteren wij ons nieuwe schoolplan.

 

Wij verdelen de kinderen in drie bouwen:

  • Onderbouw, groepen 1 en 2
  • Middenbouw, groepen 3 en 4, groepen 5 en 6
  • Bovenbouw, groepen 7 en 8

 

Groep 1-2

In de kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociale - emotionele ontwikkeling/ voorbereidend lezen, rekenen en schrijven/ werkhouding en concentratie/ motoriek.

 

Groep 3-8
Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 werken we zowel met enkelvoudige als met gecombineerde groepen. De ouders worden hierover vooraf uitvoerig geïnformeerd. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken bij.

 

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen. Wij willen op deze manier het eigenaarschap van de leerlingen vergroten. Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, en duidelijk doelen stellen, dan kan hij of zij blijven leren. Eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. De leerlingen worden meer uitgedaagd/ gestimuleerd op hun eigen niveau hetgeen effect heeft op de betrokkenheid en motivatie.