Zorg en ondersteuning

Ontwikkeling van kinderen

De gehele schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig. Als ouder wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind via ouderavonden, KIJK gesprekken, spreekuren, rapportavonden en tussentijdse contacten. Wij willen een brede zorgschool zijn; regulier waar het kan, speciaal als het moet! Dit houdt in dat wij in staat zijn meerdere categorieën kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen. Wij hebben de (on)mogelijkheden die wij aan zorgkinderen kunnen bieden in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staan; Dit SchoolOndersteuningsProfiel is tot stand gekomen middels intensief overleg binnen het team, met de MR en ouderpanel. Zie hiervoor ons schoolplan.

 

De één-ondersteuningsroute

Middels de 1-ondersteuningsroute; het maken van een groepsoverzicht en de daaruit voortvloeiende weeklesroosters wil de school antwoord geven op Passend Onderwijs. Handelingsgericht werken is een planmatige manier van werken binnen het onderwijs. Handelingsgericht werken kent een aantal uitgangspunten die in samenhang met elkaar beter onderwijs voor de leerlingen moet opleveren. Centraal staan daarbij de onderwijsbehoeften van leerlingen. De stimulerende en belemmerende factoren worden goed in kaart gebracht. Daarna wordt er gekeken naar de leerlijn en de organisatie van het onderwijs. Volgens een van tevoren doordachte manier van werken, vastgelegd in het groepsoverzicht/ weeklesrooster wordt het onderwijs uitgevoerd. Aan het eind van een bepaalde periode wordt dit geëvalueerd, bijgesteld en wordt vooruitgekeken naar de nieuwe periode.

 

Wij onderscheiden 4 aanpakken in het groepsplan:

 

• Aanpak 1: instructie afhankelijke kinderen

De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken als zij daarbij extra ondersteuning krijgen in de vorm van instructie-begeleiding-oefening-tijd-reductie.

 

• Aanpak 2: instructiegevoelige kinderen

De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken met de basisinstructie.

 

• Aanpak 3: instructie onafhankelijke kinderen

De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken en daarbij nog extra doelen krijgen aangeboden als verdieping/ verrijking.

 

• Aanpak 4: leerlingen met specifiek pedagogische en/ of didactische behoefte

De leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) of leerlinggebonden financiering (LGF).