Werken met kinderen vraagt om kwaliteit!

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit! Daarom streven wij naar kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Wij doen dit door onderstaande onderwerpen dagelijks op onze agenda te zetten:

 

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te kunnen komen. Wij volgen het welbevinden van onze leerlingen middels de KIJK observatiemethode, KiVa vragenlijsten en sociogrammen. Het kind staat centraal. Wij voeren aan het begin van het schooljaar met elk kind èn ouder/ verzorger een kennismakingsgesprek om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en persoonlijke doelen te stellen. Vanaf groep 6 voeren we drieluikgesprekken (kind-ouder-leerkracht) tijdens de rapportavonden. Tevens voeren we met elk kind kindgesprekken in kader welbevinden en leerbehoeftes.

 

Passende opbrengsten

Wij hebben ons per vakgebied doelen gesteld. Wij willen de doelen voor elk kind reëel en uitdagend houden, wij willen onze kinderen laten presteren en ontwikkelen naar vermogen. Middels een MARAP (managementrapportage) brengen wij de groei van groepen en leerlingen in beeld.

 

Uitslagen tevredenheidpeiling

De peilingen van de ouders, leerlingen en personeel vormen mede de basis voor onze aandachtspunten van de komende jaren.

 

Gesprekken met Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs stuurt een paar maal per jaar de vorderingenlijsten van onze oud-leerlingen toe. Wij blijven zo op de hoogte van de resultaten en zien tevens of ons advies tijdens de adviesgesprekken in overeenstemming is met de werkelijkheid.

 

Scholing

Ons team schoolt zich jaarlijks op het gebied van Passend Onderwijs en nieuwe eigentijdse onderwijsmethodes.

 

In- en externe kwaliteitsonderzoeken

Regelmatig vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats door Inspectie van het Onderwijs of een auditteam van KPO.

 

Klassenbezoek

Regelmatig komt een collega, intern begeleider of directie op klassenbezoek. Op bovenstaande manieren kunnen wij ons onderwijs en aanpak nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.

 

Veiligheid en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Jaarlijks updaten wij in samenwerking met u de gegevens van de kinderen via het toestemmingsformulier beeldmateriaal.