Advies en inspraak

Het KPO en de directie van de school bepalen het beleid, het is de taak van de MR te adviseren en in te stemmen met dat beleid. In de MR wordt alles besproken wat belangrijk is voor de school. Zoals schoolgids, scholingsplan, schoolorganisatie enzovoorts. Met de bevoegdheden die de MR heeft, kan zij zich inzetten voor het belang van kinderen, ouders en het personeel. Op KPO niveau hebben wij ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR heeft formele bevoegdheden aan het eind van het traject, als het beleid moet worden vastgesteld.

 

Het contact emailadres van onze medezeggenschapsraad is:  mr.morelberg@lavoorkpo.nl

 

Wist u dat…

  • de MR bestaat uit twee afgevaardigden vanuit de ouders en twee vanuit de leerkrachten
  • een MR-vergadering openbaar is en dus door elke ouder bijgewoond mag worden
  • de MR advies- en instemmingsrecht heeft en zich hiermee inzet voor het belang van kinderen, ouders én het personeel.
  • in de MR alles wordt besproken wat belangrijk is voor de school, zoals schoolgids, scholingsplan, organisatie enz.
  • MR verslagen altijd opvraagbaar zijn en via MijnSchoolinfo aan de ouders worden verspreid

 

Florian Luiken, is de vader van Stijn (groep 7) en Fenne (groep 5)." Samen met mijn vrouw Judith zijn wij graag nauw betrokken bij het onderwijs van onze kinderen. Zij in de klankbordgroep en ik in de MR. De basisschooltijd is zo belangrijk voor kinderen om een goede start te maken in het leven, dat ik graag mijn tijd, kennis en ervaring in management, bestuur en onderwijs inzet om te helpen het pedagogisch klimaat van de school te blijven verbeteren.  Ieder kind verdient een mooie basisschooltijd. Samen kunnen we dit realiseren op Lavoor Morelberg.”

 

Michel Langen, is vader van Fleur (groep 2) en Niek (groep 5). "Ik woon samen met Karin en werk als teamleider onderhoud

bij een grote woningcorporatie in Rotterdam. Vorig jaar zomer heb ik me aangemeld voor de MR om de toen nog vacante plek in te vullen. Ik vind het belangrijk mee te kunnen denken over het beleid van de school, zodat onze kinderen het beste onderwijs krijgen wat bij hen past. Heb je vragen, opmerkingen of tips die we als MR bespreekbaar moeten maken, dan hoor ik dat graag!”