Privacy

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

 

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

 

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

 

  • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
  • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
  • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
  • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.

 

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

 

Wet op de Privacy: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Alle documenten die hierop van toepassing zijn kunt u vinden op onze KPO-website onder het kopje “Voor ouders”. Via Mijn Schoolinfo informeren wij u ook verder met betrekking tot deze vernieuwde regelgeving.
De school wil zorgvuldig omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Dit is ook een vereiste van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Als school mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als dat voor onze wettelijke taken noodzakelijk is.


Doelbinding
Als inspectie mogen ze alleen persoonsgegevens verwerken als dat voor onze wettelijke taken noodzakelijk is.


Foto’s en filmopnames
Gedurende het schooljaar maken leerkrachten en/of ouders bij allerlei activiteiten foto’s / flms. Deze foto’s plaatsen we in de schoolgids, op de website en/of Facebook van onze school. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit via een toestemmingsformulier dat u van ons ontvangt, aan ons ons door te geven. Op het moment van de foto-, filmopname zorgen wij voor een passende oplossing voor uw zoon of dochter.


Sponsoring
Indien er op de school sprake is van enige vorm van sponsoring dan zal de leiding van de school zich houden aan de voorschriften die verstrekt zijn door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

KPO Klachtenregeling

Wanneer een ouder of personeelslid zaken aan de orde wilt stellen, dan vragen we altijd dit eerst op school op te nemen met de direct betrokkenen. Klachten kunnen onder andere betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, pesten of de inrichting van de schoolorganisatie. Wanneer de klacht door de school niet afdoende is afgehandeld, heeft iemand verschillende mogelijkheden om de klacht via het klachtenformulier kenbaar te maken. Deze staan uitgebreid beschreven in onze klachtenregeling. 

 

Beeldmateriaal en toestemming

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toestemmingsformulier beeldmateriaal.

 

Postadres:

Postbus 1754

4700 BT Roosendaal