Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

Vanaf 8.20 is de school open en is er 'de inloop'. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas. Om 8.30 uur gaat de bel en starten we met het onderwijs. Tussen de middag eten alle leerlingen in de klas met de leerkracht. De toezicht tijdens het buitenspelen wordt geregeld door verzorgd door Kober. 

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school binnen brengen en helpen met zijn jas en tas. U zult verbaasd zijn hoe snel uw zoon of dochter dit helemaal zelfstandig kan. Bij de kleuteringang staan altijd enkele leerkrachten. Mocht u 's ochtends even snel iets willen vertellen of vragen, dan kan dat op dit moment. 

Vakantierooster 2023-2024

Studiedag: leerlingen vrij 11 oktober 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Studiedag: leerlingen vrij 13 november 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Studiedag: leerlingen vrij 19 februari 2024
Studiedag: leerlingen vrij 29 maart 2024
Tweede paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Studieweek: leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 27 t/m 31 mei 2024
Studiedag groep 8 28 juni 2024
Studiedag groep 1 t/m 8 5 juli 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Samenwerking Lavoor - Morelberg en Kober

Lavoor - Morelberg werkt nauw samen met Dolf-fijn van Kober. Onze visie sluit goed aan op de visie van Kober. Vanuit Lavoor - Morelberg is regelmatig afstemming met de groepen van de kinderopvang (2 tot 4 jaar) en de peutergroepen van Kober. Veel kinderen stromen dan ook vanuit Dol-fijn door naar Lavoor - Morelberg.


Kober biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders. Informatie van Kober Kinderopvang.

Zoekt u kinderopvang? Op onze school is buitenschoolse opvang gerealiseerd: Locatie Morelberg 102 Dol-fijn.
Dol-fijn biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Voor informatie kunt u bellen: 076 - 5045601 of mailen: serviceteam@kober.n.
De unitmanager van locatie Dol-fijn is Gianne Thomas. Zij is bereikbaar via gthomas@kober.nl

Dagelijks zet Kober zich in om ieder kind de beste kansen te bieden. Dit doen ze aan de hand van 6 pedagogische principes.
Met ruim 200 locaties is Kober altijd dichtbij. Dichtbij de kinderen, dichtbij de school en dichtbij thuis.

Dol-fijn van Kober biedt de volgende diensten aan:
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlak bij de basisschool van jouw kind en vaaks zelfs naast of in de school, zoals bij de Dol-fijn. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. Dol-fijn biedt een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!

Overblijven (4-13 jaar)
Het overblijven wordt op Lavoor - Morelberg mede georganiseerd door de Kober.
Na een ochtend hard werken op school is het fijn om even te kunnen ontspannen. Na het eten en drinken in de klas is Kober aanwezig tijdens het buitenspelen. 

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Kies je voor een kinderdagverblijf? Dat zit je bij Kober goed. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren. Op iedere groep werken vaste medewerkers die er alles aan doen om te zorgen dat je kind zich zo snel mogelijk thuis voelt.

Peuteropvang (2-4 jaar)
Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereidt Kober de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang gemakkelijker is.

Opvang door gastouders (0-13 jaar)
Voor kleinschalige en flexibele opvang bent u van harte welkom bij een van de door Kober zorgvuldig geselecteerde gastouders.

Kosten
In veel gevallen krijgt u een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie. Met de rekentool op kober.nl/rekentool kan worden uitgerekend hoeveel u  per maand betaalt en wat u van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagvervlijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang (TSO) valt niet onder de Wet kinderopvang, waardoor u voor het overblijven geen toeslag ontvangt.

Sinds schooljaar 2022-2023 heeft Lavoor-Morelberg een enthousiaste leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 6 t/m 8, die 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor een sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes enzovoort.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffrouwen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

'Welkom op Lavoor - Morelberg', geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. 
Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld!

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de school:

 • We zijn erg blij met de enthousiaste Oudervereniging, die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. 
 • Er is een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemmings- en adviesrecht hebben. 
 • Lavoor - Morelberg heeft een klankbordgroep met ouders. Deze klankbordgroep geeft adviezen aan de school op allerlei vlakken.
 • Er zijn klassenouders en hulpouders. Elke leerkracht maakt afspraken met de eigen klassenouder voor de organisatie en afstemming van activiteiten op klassenniveau gedurende het betreffende schooljaar. Hulpouders ondersteunen in overleg met de leerkracht en/of werkgroep van de ov de verschillende activiteiten in de groep of schoolbreed.


De school is trots op de betrokkenheid van ouders en voert een "open deur beleid" waarbij ouders welkom zijn zonder "te hoeven kloppen".

Ouders worden natuurlijk ook actief betrokken bij de voortgang van de ontwikkeling van hun kind(eren). Naast de formele gesprekken, zoals de kennismakingsgesprekken in de start van het schooljaar, de ouderavonden en de spreekuren, zijn de communicatielijnen kort en vinden er ook veel informele gesprekjes plaats. Voor uitwisseling van mail en foto's (foto's alleen met uw toestemming!) gebruikt de school 'Social Schools', een beveiligd communicatiesysteem waarbinnen berichten worden gedeeld.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op de Lavoor - Morelberg regelmatig drieluikgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het eigenaarschap van uw kind te vergroten en om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Lavoor - Morelberg is met recht trots op de grote betrokkenheid van ouders bij de school!
De oudervereniging draagt hieraan bij. Zij stimuleert de betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. Daarnaast organiseren de school en de oudervereniging samen speciale schoolactiviteiten en vergaderen zij een aantal keer per schooljaar.

Enkele voorbeelden van de activiteiten van de oudervereniging:

 • De oudervereniging participeert in de verschillende werkgroepen die de school heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Kerst, carnaval, de sportdag of sinterklaas. De ov denkt mee over de voorbereiding, helpt bij de organisatie en zorgt samen met de school voor de benodigde spullen.
 • De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar om de activiteiten uit de werkgroepen voor te bereiden of te evalueren. Bij de evaluatie gaat het erom of de kinderen het leuk hebben gehad en of er nog signalen van ouders zijn gekregen waar de school en oudervereniging in de toekomst wat mee kan.
 • De oudervereniging is er voor alle ouders van de school, omdat de relatie tussen school, oudervereniging en u een belangrijke voorwaarde is om te komen tot het doel van de oudervereniging: school en ouders die samen in een goede relatie leuke en leerzame activiteiten organiseren voor onze kinderen.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging:

 • Voorzitter: dhr Robin Simons
 • Secretaris: dhr Freek van Oers
 • Penningmeester: mvr Maria Lesquillier

Is de oudervereniging al compleet?
Er is een heel leuke club met gemotiveerde ouders die er samen wat van willen maken. MAAR: nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Dus, heeft u zin om mee te denken en mee te helpen om, onder het genot van een goede kop koffie, het voor de kinderen nog leuker en leerzamer te maken? Schuif dan eens aan bij een van onze vergaderingen! U kunt contact opnemen met de oudervereniging via ov.morelberg@lavoorkpo.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers. Bij Lavoor - Morelberg zijn dit twee ouders en twee leerkrachten. De MR heeft advies en/of instemmingsrecht bij zaken die de school en het schoolbeleid betreffen, zoals de schoolgids, het schoolplan en de samenstelling van het team. Met de bevoegdheden die de MR heeft, kan zij zich inzetten voor het belang van kinderen, ouders en medewerkers.
De wettelijke basis voor de MR is te vinden in de wet Medezeggenschap scholen, in het reglement en in de statuten. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van deze vergaderingen staan in de schoolkalender.
Het contact emailadres van onze medezeggenschapsraad is: mr.morelberg@lavoorkpo.nl

Binnen stichting KPO is eveneens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR behandelt op bestuursniveau aangelegenheden van gemeenschappelijk belang die de gehele stichting betreffen.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan te melden. Graag melden via Social Schools met de knop absentiemelding. We stellen het zeer op prijs als u ook de reden van de absentie wilt vermelden.
U kunt ook, tussen 8.00 en 8.30 telefonisch contact opnemen met de school via 0165 - 396584.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.
Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles met betrekking tot de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt