Kwaliteit

Structureel werken aan verbetering

Werken met kinderen vraagt om kwaliteit. De leerlingen staan bij ons aan het begin van hun schoolcarrière. Deze tijd is bepalend voor hun vervolgopleiding en hun uiteindelijke toekomst. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat dan ook centraal in ons werk. Lavoor - Morelberg bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.  

We werken hierbij cyclisch. We stellen eerst vast wat de opbrengsten dienen te zijn en baseren daarop de activiteiten. Bij evaluaties wordt nadrukkelijk nagegaan wat de bijdrage is van de uitgevoerde activiteiten aan de bereikte resultaten. Als dat nodig is, stellen we de activiteiten bij.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:

  • Leerlingvolgsysteem: wij volgen onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan via het leerlingvolgsysteem. Dit systeem brengt de ontwikkeling van de individuele leerling, de groep en van de school als geheel in beeld. De behaalde resultaten worden bestudeerd zodat er, zo nodig, gerichte en effectieve vervolgacties kunnen worden ondernomen.
  • Cito-toetsen: twee maal per jaar worden Cito-toetsen afgenomen.  De leerresultaten van de individuele leerlingen en de groep worden geanalyseerd en vergeleken met de Lavoor - Morelberg norm, die ruim hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Doordat de leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen, kunnen zij hun instructie goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Eventuele achterstanden worden opgepakt en voor leerlingen die voorlopen wordt extra uitdaging gecreëerd. 
  • Welbevinden van de leerlingen: wij volgen het welbevinden van onze leerlingen via de KIJK observatiemethode (groep 1-2), KiVa vragenlijsten en sociogrammen. Het kind staat ook hier steeds centraal. Daarnaast zijn er formele en informele overlegmomenten met ouders en worden er drieluikgesprekken gevoerd. We voeren ook met elke leerling kindgesprekken in het kader van het welbevinden en de ondersteuningsbehoeftes van de leerling.
  • Onderwijs op maat: daar waar nodig passen wij de instructie, verwerking en werkvormen aan, zodat er een optimale aansluiting op het niveau van de individuele leerling plaatsvindt. Al onze leerkrachten worden daarop getraind, onder andere door middel van scholing, opleiding en intervisie. Daarnaast vinden er regelmatig klassenbezoeken en interne en externe audits (kwaliteitsonderzoeken) plaats.
  • Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie.
  • Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar, waarvoor de doelen zijn vastgelegd in een jaarplan. In het schoolplan hebben we onze langere termijn ontwikkelingsdoelen vastgelegd, zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit blijven versterken. 
  • Evaluatie: de doelen uit het jaarplan worden twee keer per jaar geëvalueerd, de lange termijn doelen worden eens per vier jaar beoordeeld. Ook vragen we de leerlingen en leerkrachten naar hun mening over de kwaliteit van de school. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. De daaruit voortvloeiende verbeterpunten worden vervolgens uitgewerkt in een plan van aanpak en uitgevoerd.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk leidt dit tot ons centrale einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs op maat geven.