Zorg

Zorg, dat doen we samen!

Op onze school krijgen de leerlingen zorg op maat. De gehele schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. Als ouder wordt u geïnformeerd over de voortgang van de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, via oudergesprekken, KIJK gesprekken, spreekuren, rapportavonden en tussentijdse contacten. 

De 1-zorgroute

In de 1-zorgroute staat een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Leerlingen verschillen immers in onderwijsbehoeften. De 1-zorgroute biedt leerkrachten en intern begeleiders stapsgewijs aanwijzingen voor het vaststellen en omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep. Er wordt preventief en proactief gedacht en gehandel, door vroegtijdig te signaleren en direct adequaat te begeleiden. Daarbij richt de leerkracht zich op de positieve aspecten en kwaliteiten van de leerling: wat kan hij goed? Welke factoren stimuleren zijn ontwikkeling?
De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas zelf geboden, waarbij de leerling actief betrokken wordt. Hierdoor voelt de leerling zich serieus genomen en wordt hij gemotiveerd. Ouders zijn een belangrijke partner in de stappen die binnen de 1-zrgroute worden gezet. Zij kennen hun kind als geen ander.

Handelingsgericht werken

Het handelingsgericht werken is de planmatige manier om de verschillen tussen te leerlingen te vertalen naar het handelen in de klas. Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen heeft de leerkracht per vakgebied een plan waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan. Ook worden de behoeften op sociaal-emotioneel gebied besproken. Wanneer de leerkracht ziet dat een leerling extra aandacht nodig heeft, zal hij/zij daarop inspelen. Binnen het plan zijn vier aanpakken te onderscheiden:

 • Aanpak 1: instructieafhankelijke leerlingen: De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken als zij daarbij extra ondersteuning krijgen.
 • Aanpak 2: instructiegevoelige leerlingen: De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken met de basisinstructie.
 • Aanpak 3: instructie onafhankelijke leerlingen: De leerlingen die de doelen voor de komende periode kunnen bereiken en daarbij nog extra doelen krijgen aangeboden als verdieping/verrijking.
 • Aanpak 4: leerlingen met een specifieke pedagogische en/of didactische behoefte: De leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP).

Om alle kinderen goede zorg te kunnen bieden, heeft Lavoor - Morelberg gespecialiseerde leerkrachten op diverse gebieden, zoals taal, rekenen, meer- en hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast onze eigen intern begeleider, maken we ook structureel gebruik van het SchoolVersterkingsTeam (SVT) van stichting KPO, waar onder andere orthopedagogen in zitten.

Vijf zorgniveaus, de stappen in het bieden van extra ondersteuning

Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan die van leeftijdsgenoten wordt, altijd in overleg met u als ouder, een vast stappenpatroon gevolgd voor het bepalen en bieden van extra ondersteuning.

 • Niveau 1: de leerkracht signaleert dat de leerling behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep. 
 • Niveau 2: De leerkracht vraagt hulp/advies aan collega's en legt dit vast in het leerlingdossier.
 • Niveau 3: Er blijkt meer ondersteuning nodig te zijn dan de leerkracht in de klas kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider. Eventueel volgt inbreng in het zorgteam en worden observaties uitgevoerd.
 • Niveau 4: Afhankelijk van de situatie, zijn er twee mogelijkheden:
  • a. de gespecialiseerde leerkrachten binnen het schoolteam worden ingezet
  • b. externe deskundigen worden ingezet. Hierbij kunt u denken aan inbreng bij consultatie, aanmelden bij  schoolmaatschappelijk werk en het aanmelden bij het Zorg Advies Team.
 • Niveau 5: Een enkele keer lukt het de school niet om een leerling verder te helpen. In dat geval wordt de leerling, altijd in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een andere school, zoals een school voor speciaal basisonderwijs.