Organisatie

Organisatie en werkvormen

De schoolorganisatie gaat uit van de leerstof per leerjaar in doorgaande leerlijnen. In de ochtend worden voornamelijk de basisvakken (taal, rekenen) gegeven, waarbij er veel gewerkt wordt met het expliciete directe instructiemodel. In de middag zijn er voornamelijk zaakvakken en creatieve vakken. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende werkvormen:

  • instructievormen
  • interactievormen
  • opdrachtvormen
  • samenwerkingsvormen
  • spelvormen 

In de klas

Op Lavoor - Morelberg heeft iedere groep één of twee vaste leerkrachten. De onderwijsassistent ondersteunt verschillende groepen, daarnaast zijn er nog verschillende stagiaires werkzaam binnen de school.
De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het pedagogisch klimaat in de klas, de aansluiting op de onderwijsbehoeftes en de resultaten van de leerlingen:

  • De leerkracht heeft een groepsoverzicht met aandachtspunten per individuele leerling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied en zorgt voor afstemming op instructieniveau. Hij/zij analyseert toets gegevens en verwerkt de bevindingen in het volgende groepsoverzicht en in het lesrooster.
  • De leerkracht gaat in gesprek met de leerling over welbevinden en instructie- en verwerkingsbehoeftes en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.
  • De leerkracht is de professional op het gebied van didactiek en klassenmanagement.

Specialisten

Binnen Lavoor - Morelberg wordt gewerkt met verschillende coördinatoren, zoals bijvoorbeeld de taalcoördinator, de rekencoördinator, coördinator sociale veiligheid (KiVa) en de digicoach. Op school is ook een vertrouwenspersoon aanwezig.
Er is een vaste vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs. Voor de culturele vorming zijn er wisselende docenten die ieder een bepaalde periode aan de school verbonden zijn.

Zorg

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de aansturing van alle speciale zorg. Hierbij hoort ook het onderhouden van contacten met externe hulpverleners en het begeleiden van de leerkrachten in het organiseren van extra zorg voor de leerlingen. De intern begeleider vormt samen met de orthopedagoog en de directeur het zorgteam.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die tevens eindverantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit, het veilige en positieve pedagogische klimaat en het vakdidactische handelen binnen de school.